Krátka história guidelines

Štandardné diagnostické a liečebné postupy (guidelines)

Klinická medicína
Verejné zdravotníctvo
 • sú „systematicky vytvorené guidelines“, na pomoc odborníkom, pacientom rozhodovať o primeranej zdravotnej starostlivosti v špecifických klinických podmienkach;
 • sú „systematicky vytvorené guidelines“, na pomoc odborníkom a ich klientom rozhodovať o primeranej pomoci, podpore alebo intervencii v špecifických podmienkach;
 • Guidelines pomáhajú zdravotníckym pracovníkom pri práci, avšak nenahrádzajú ich vedomosti a skúsenosti.
 • Guidelines pomáhajú pracovníkom vo verejnom zdravotníctve pri práci, avšak nenahrádzajú ich vedomosti a skúsenosti.
 • poskytujú zdravotníckym pracovníkom guidelines ohľadom starostlivosti a zaobchádzania s ľuďmi
 • poskytujú pracovníkom vo verejnom zdravotníctve guidelines ohľadom starostlivosti a zaobchádzania s ľuďmi
 • môžu sa použiť pri vytváraní štandardov ako posudzovať klinickú prax jednotlivých zdravotníckych pracovníkov
 • môžu sa použiť pri vytváraní štandardov ako posudzovať prax jednotlivých pracovníkov vo verejnom zdravotníctve
 • môžu sa použiť pri vzdelávaní a školení zdravotníckych pracovníkov
 • môžu sa použiť pri vzdelávaní a školení zdravotníckych pracovníkov
 • môžu byť použité pri stanovovaní priorít vládou a pri zlepšovaní efektivity
 • môžu byť použité pri stanovovaní priorít vládou a pri zlepšovaní efektivity
 • môžu pomáhať pacientom pri rozhodovaní a pri zlepšovaní komunikácie medzi pacientom a zdravotným personálom;
 • môžu pomáhať klientom pri rozhodovaní a pri zlepšovaní komunikácie medzi klientom a personálom;
 • môžu pomôcť pri znižovaní nákladov a zvyšovaní účinkov diagnostických a liečebných postupov
 • môžu pomôcť pri znižovaní nákladov a zvyšovaní účinkov preventívnych a intervenčných postupov
 • môžu pomôcť pri zvyšovaní bezpečnosti pacienta
 • môžu pomôcť pri zvyšovaní bezpečnosti klienta
   
   

Guidelines sa vyvíjali v priebehu rokov a dnes rozpoznávame generácie:

 1. Konferencie konsenzu (prvá polovica osemdesiatych rokov, Národný ústav zdravia, UK)

  experti vytvárajúci guidelines na základe klinickej skúsenosti:

  • odrážajú stanoviská vedúcich / spoločností špecialistov
  • sú lacné
  • majú vysoký potenciál pre bias
  • možnosť skrytého konfliktu záujmov
  • jestvuje množstvo metód, napríklad Delphi, nominálne skupiny, konsenzus konferencie
  • výsledky môže ovplyvniť aj spôsob kladenia otázok, výber účastníkov a použité prístupy

 1. Guidelines medicíny založenej na dôkaze (druhá polovica osemdesiatych a začiatok deveťdesiatych rokov)
 2. užívajú sa dôkazy a údaje z medzinárodnej literatúry, zozbierané z rôznych zdrojov:

  • systematicky vytvárajú stanoviská, ktoré majú pomôcť odborníkom použiť a zhodnotiť neustále sa zvyšujúce množstvo informácie o najlepšej praxi pri manažmente situácií 
  • pri tvorbe záverov a odporučení sú menej citlivé k bias v porovnaní s tými, ktoré sú založené na dohode alebo nesystematickom prehľade  dôkazov

   

 3. medicína založená na dôkazoch a na efektívnej analýze z pohľadu výdavkov
 4. sa neprihliada iba na kvalitatívny aspekt, ale aj na aspekt finančný

  • Všeobecne sa uprednostňuje manažérsky pohľad pred spoločenským.
  • Postoje účastníkov sa musia zohľadniť, napr. pacientov alebo poskytovateľov
  • Do úvahy pri tvorbe odporúčaní sa musia zobrať nielen náklady (alebo použité zdroje) ale aj iné dôsledky (plusy a mínusy)
  • Do úvahy je nutné vziať výpočet reálnych nákladov a nielen akademické modely alebo štúdie.

   

 5. medicína založená na dôkazoch a na implementácii
 6. možnosti, spôsob a vhodnosť implementácie sa stáva dôležitým aspektom tvorby guidelines.

Národné rozdiely v krajinách EU (prekážky v implementácii)

temy PH

adapte

adapte 2 ADAPTE

ADAPTE Manual PDF

autor: Martin

Ostatná úprava 3/15/09