English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Master of Public Health

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Syllabus PDF
Úvodné poznámky
PPT, audio nahrávka

Demografia

Úvod do demografie

Stav obyvateľstva
PPT, audio nahrávka

Pohyb obyvateľstva
PPT, audio nahrávka

Epidemiológia

Kompetencie a úlohy v epidemiológii, zdravie a choroba, riešenie epidemiologického bias PPT, audio nahrávka
Základné charakteristiky v epidemiológii ochorení
PPT, audio nahrávka

Meranie zdravia a choroby I.
PPT, audio nahrávka

Meranie zdravia a choroby II.
PPT, audio nahrávka

Príčiny ochorení
PPT, audio nahrávka

Riziko ochorenia
PPT, audio nahrávka

Epidemiologické štúdie popisné
PPT, audio nahrávka

Epidemiologické štúdie analytické
PPT, audio nahrávka
kontrola
Epidemiologické štúdie ostatné
PPT, audio nahrávka

Analýza a interpretácia úmrtnosti príklady z EuroStat a ŠÚSR
PPT, audio nahrávka

Zdravie verejnosti (Public Health) Úvod

Zdravie verejnosti - pojmy a definície

Globálna záťaž populácie ochoreniami

Zdravie verejnosti založené na dôkazoch
PPT, audio nahrávka

Medzinárodné zdravotné predpisy
PPT, audio nahrávka

Budúcnosť zdravia verejnosti
PPT, audio nahrávka

Tvorba politík zdravia – analýza súčasného stavu, zhodnotenie politiky a návrh novej politiky

Ciele bloku, štruktúra, odporúčaná literatúra
PPT
Zdravotná a zdravotnícka politika - Úvod
PPT, audio nahrávka
Úloha štátu pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie spoločnosti
PPT, audio nahrávka
Zdravie vo všetkých politikách PPT, audio nahrávka
Diskusia – na tému politika zdravia na Slovensku PPT, audio nahrávka
Ako vytvárať politiky zdravia na princípoch HIAP?
PPT, audio nahrávka
Kvantitatívne metódy pri tvorbe a hodnotení politík zdravia
PPT, audio nahrávka
Globálne zdravie – medzinárodné zdravotné predpisy
PPT, audio nahrávka
Diskusia, otázky a odpovede, zadanie
PPT, audio nahrávka
Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.