Slovak English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Témy a zadania doktorandských a magisterských prác
Odporúčam konzultovať "Príručka tvorby bakalárskych, diplomových, dizertačných a rigoróznych prác z odboru verejné zdravotníctvo", Autori: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc, prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc, dostupné na: http://vz.truni.sk/uploads/media/Metodika_k_pisaniu_zaverecnych_prac_2014.pdfPre školský rok 2015/16:
 1. Identifikácia efektu zmeny (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na záťaž populácie vybranými ochoreniami s použitím komplexných ukazovateľov záťaže;
 2. Zdravie verejnosti založené na dôkazoch: Vývoj a zhodnotenie efektu použitia postupov založených na dôkazoch (guidelines) z vybranej oblasti zdravia verejnosti;
 3. Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti kampane za zmenu rizika ochorenia (životný štýl; očkovanie proti chrípke, fajčenie, bezpečnosť v doprave, atď);
 4. Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby vybraných aspektov zdravia verejnosti;
 5. Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby epidemiológie;
 6. Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu informovania verejnosti z vybranej oblasti zdravia verejnosti;
 7. Zhodnotenie rozdelenia zdrojov zdravotníckej starostlivosti (primárnej, sekundárnej, terciárnej) v okrese, kraji, SR za použitia kvantitatívnych metód a návrh na zmenu;
 8. Použitie systémov GIS v epidemiológii infekčných alebo neinfekčných ochorení na prípravu zmeny v zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) a návrh hodnotenia účinnosti zmeny.
 9. Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných kardiovaskulárnych ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 10. Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných onkologických ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 11. Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných respiračných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 12. Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných úrazov a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 13. Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja práceneschopnosti na vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 14. Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja hospitalizovanosti na vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 15. Epidemiológia infekčných ochorení: Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných infekčných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete;
 16. Epidemiológia infekčných ochorení: Identifikácia efektu zmeny (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na kvalitu hlásenia vybraných infekčných ochorení a realizácia krokov pre jej zlepšenie (v okrese, v kraji, atď);
 17. alebo iná, na základe dohovoru.