Slovak English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Témy a zadania magisterských a bakalárskych prác

1.    Mgr diplomové témy


1.1.    Návrh, realizácia a vyhodnotenie účinkov pilotného projektu stanovenia vplyvu vybraných determinantov zdravia na kvalitu života u ľudí starších ako 60 rokov;
1.2.    Návrh, realizácia a vyhodnotenie účinkov pilotného projektu stanovenia úrovne zdravotnej gramotnosti u poslucháčov Univerzity 3. veku;
1.3.    Návrh, realizácia a vyhodnotenie účinkov pilotného projektu propagácie očkovania detí a personálu v predškolských zariadeniach;
1.4.    Návrh, realizácia a vyhodnotenie účinkov pilotnej intervencie na čistotu ovzdušia (napr. spaľovanie PET fliaš za domom) v mieste bydliska.

2.    BA záverečné práce


2.1.    Štúdia vývoja hepatitídy A a faktorov, ktoré s ňou súvisia;
2.2.    Štúdia vývoja kliešťovej encefalitídy a faktorov, ktoré s ňou súvisia;
2.3.    Štúdia vývoja úmrtnosti na infarkt srdca a faktorov, ktoré s tým súvisia;
2.4.  Štúdia vývoja úmrtnosti na mozgovú porážku a faktorov, ktoré s tým súvisia;
2.5.    Vytvorenie prehľadu dostupných vedeckých dôkazov pre oblasť zdravia verejnosti.

Poznámka: Odporúčam konzultovať "Príručka tvorby bakalárskych, diplomových, dizertačných a rigoróznych prác z odboru verejné zdravotníctvo", Autori: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc, prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc,