Slovak English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Učebné texty

PROPEDEUTIKA EPIDEMIOLÓGIE

Propedeutika epiRUSNÁK MARTIN, RUSNÁKOVÁ VIERA, PRÍKAZSKÝ VLADIMÍR, KOTRBOVÁ KVETOSLAVA. Propedeutika epidemiológie. 1. vyd. Ed. Rusnák Martin, Rusnáková Viera, Príkazský Vladimír, Kotrbová Kvetoslava. Trnava, Slovakia: Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, 2020. 623 s. ISBN 989-84-6998-984-6.

Propedeutika ľubovoľného odboru ľudského konania predstavuje jeho základ, na ktorom sa potom budujú jednotlivé špeciálne časti. Aj v prípade propedeutiky epidemiológie ide vlastne o úvod do súčasti náuky o zdraví verejnosti. Výkladový slovník Merriam-Webstera charakterizuje tento výraz na základe jeho koreňov v gréčtine, keď propaideuein znamená učiť od začiatku (pro- pred, paideuein učiť, paid-, pais dieťa; Merriam-Webster, 2004). Rovnako by sme teda mohli publikáciu nazvať aj úvodom do epide- miológie alebo, ako sa často v slovenských a českých publikáciách používa, slovným spojením všeobecná epidemiológia. Výraz propedeutika však zdôrarazňuje prvý krok, teda prípravu na skutočnú epidemiológiu, podobne ako propedeutika chirurgie či internej medicíny. Preto sme použili toto slovo, aby sme jasne vyjadrili, že naším cieľom je písať a diskutovať o nástrojoch a postupoch, ktoré sa používajú v tomto vednom odbore.
Čitateľ si oprávnene môže klásť otázku zmysluplnosti takejto publikácie v situácii, keď na slovenskom i českom trhu je niekoľko učebníc z tejto oblasti. V zahraničí, najmä v prostredí hovoriacom po anglicky, je ich nepomerne viac. Každá z nich ponúka iný pohľad na epidemiológiu, jej základy, postupy, využitie v praxi. Naším cieľom je ponúknuť čitateľovi to najlepšie, čo vieme, čo sme uplatnili v praxi, a zároveň poskytnúť čo najširší pohľad na dostupné zdroje z domova i zo sveta.
Preto je aj náš prístup trochu širší. Usilujeme sa o monografiu, v ktorej čitateľ nájde odpovede na mnohé otázky zo širšie koncipovanej propedeutiky epidemiológie a zároveň odkazy na moderné zdroje z tejto oblasti. Preto sme okrem klasických tém vyhradili priestor aj na multivariantné spôsoby odhadu rizika, záťaže obyvateľstva ochoreniami, surveillance chronických ochorení, otázky vedeckých dôkazov i použitie moderných spôsobov komunikácie či otázky manažmentu. Tým sa značne rozšíril rozsah publikácie a dúfame, že zaradením uvedených tém sa publikácia stane zaujímavá nielen pre epidemiológov, verejných zdravotníkov, ale aj pre klinikov či výskumníkov v oblasti zdravia.

Po stanovení ceny (apríl 2020) bude možno získať knihu z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, alebo z vydavateľstva VEDA SAV.

PDF

OBSAH

HEALTHY AGING

Book of Abstracts, Seventh Interdisciplinary Symposium of Public Health, Nursing, Social Work and Laboratory Investigating Methods with International Participation. Organized by the Faculty of Health Sciences and Social Work Trnava University. Edited by Martin Rusnák, Kristína Grendová, Viera Rusnáková, Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic (FZaSP). October 7th-8th, 2014. Published by Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, Slovak Republic. http://fzasp.truni.sk/, ISBN 978-80-8082-801-1

Stiahni plný text:  PDF

Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve

Alžbeta Benedikovičová, Martin Rusnák
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 152. publikáciu. Prvé vydanie, 2014, 80 strán, brož. ISBN 978-80-8082-793-9

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Štatistika zdravia

Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Marek Psota
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 131. publikáciu. Prvé vydanie, 2013, 235 strán, brož. ISBN 978-80-8082-732-8

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva

Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Marek Majdan
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 70. publikáciu. Prvé vydanie, 2010, 216 strán, brož. ISBN 978-80-8082-332-0

Podrobnejšie informácie o knihe a možnosti zakúpenia: reklama

Slovník Epidemiológie

Last, J. M. (1999). Slovník Epidemiológie. Bratislava, SR, USAID. PDF