prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Zdravotná a zdravotnícka politika

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Čo rozumieme pod politikou zdravia
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Stratégia zdravia
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Doplňujúce
Štát Úloha štátu pri tvorbe a realizácii štátnej zdravotnej politiky
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Zdravotníctvo ako služba
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Doplňujúce
Program vlády SR v kapitole zdravie
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Doplňujúce
Služby
Plánovanie a riadenie služieb pre zdravie
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Odhad potrieb služieb pre zdravie
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Financovanie služieb pre zdravie
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Doplňujúce
Rozpočet štátu v kapitole zdravie
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4
Doplňujúce
Primárna starostlivosť pre zdravie PPT, PDF bez sprievodného textu
Dohovor z Alma-Ata
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Nové zdravie verejnosti
PPT, PDF
Charta k reforme zdravotníckych systémov
PPT, PDF bez sprievodného textu
Kvalita
Quality and Clinical Governance
FTP
súbory prednášok
Prípady

Úloha epidemiológie v politike zdravia verejnosti
PPT, PDF,
Windows Media Video MP4

Príprava na pandémiu
PPT, PDF bez sprievodného textu
Založenie rýchlej zdravotnej pomoci - Jaromír von Mundy
PPT, PDF
Pomoc tým, ktorí si sami pomôcť nevedia - Albert Schweitzer
PPT, PDF v príprave
Osobnosť lekára a vedca v priebehu politických zmien - prof. Alojz Chura
PPT, PDF v príprave
Americká veda na Slovensku - prof. Teofil Rudolf Niederland
PPT, PDF v príprave
ECTS
Slovensky
PDF
English
PDF

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.