English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Politika zdravia

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod do politiky zdravia
PPT
Politika a etika zdravia
PPT, Použi audio prehrávač

Úloha štátu pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie spoločnosti PPT, použi prehrávač MP4 
Zdravie vo všetkých politikách
PPT, použi prehrávač MP4
Čiastočne v angličtine
Plánovanie a riadenie služieb pre zdravie
PPT, použi prehrávač MP4
Prístupy k tvorbe politík
PPT 
Medzinárodné zdravotné predpisy IHR 2005
PPT
Meranie pokroku v implementácii politík
PPT, použi prehrávač MP4

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.