SlovakEnglish
prof.MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Epidemiologické štúdie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Priebeh semestra, skúšky, cvičenia, atď Power Point
Epidemiológ sa nesmie mýliť: Spolu I a II
Power Point
Epidemiológ sa nesmie mýliť I: definícia prípadu, chyby, bias
Power Point, MP4, PDF
Epidemiológ sa nesmie mýliť II: definícia otázky, výber, confounding Power Point, MP4, PDF
Rozdelenie štúdií
Dizajn epidemiologickej štúdie, ich základné charakteristiky a účel použitia
Power PointPDF
Observačné - popisné
Prípadové, ekologické prierezové štúdie
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Observačné - analytické Kohortové štúdie
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Štúdie prípadov a kontrol
Power Point, PPT s audio, MP4, PDF
Choroba šialených kráv - Chvalníková
Power Point
Vnorená, "hniezdová" štúdia prípadov a kontrol (Nested case control) a kohortová štúdia prípadov ochorenia (case-cohort study) Power Point PPT s audio, MP4, PDF
Intervenčné -
Experimentálne

Intervenčné I: Intervencia, cieľ a výsledok, populácia, kritérium výberu účastníkov, zaradenie účastníkov do študijnej a kontrolnej skupiny Power PointMP4
Intervenčné II: zaslepenie, maskovanie, obmedzenia, príklady Power PointMP4
Analýza dát
Data Analysis Process Power Point, MP4
Data Analysis Case MP4
Analýza dát
Power Point, MP4
Etické otázky Informovaný súhlas, ochrana súkromia, konflikt záujmov, Solidarita, Spoločné dobro, Etnicita
Power Point, Power Point
Komunikácia a hodnotenie rizika
Komunikácia rizika zisteného v štúdii
Power Point
Rýchle hodnotenie rizika Power Point, MP4

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.