meta content="prednášky pre 1.ročník Mgr na TU" name="description">
Slovak English
prof.MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Surveillance infekčných ochorení


Téma

Názov prednášky

Formát

Cvičenie

Úvod
Priebeh semestra, skúšky, cvičenia, atď
Power Point, MP4
Surveillance infekčných ochorení v populácii: história, koncepcia, ciele, právo a etika Power Point, MP4

Kontrola infekčných chorôb: základný kameň prevencie a kontroly ochorení
Power Point, MP4 WHO 1968 Power Point
Kontrola infekčných chorôb a Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR)
Power Point, MP4
Power Point, MP4
PHEIC - prípady
One Health (Jedno zdravie)
Power Point, MP4
Dohľad v Európskej únii a USA
Power Point, MP4 Ročné a mesačné hlásenia v EU, Guidelines pre prezentáciu údajov zo surveillance
Údaje, systém, kvalita
Údaje a ich zber
Power Point, MP4 EPIS - hlásenie inf. ochorenia
Analýza zozbieraných údajov Power Point, MP4

Hodnotenie systému sledovania a kvalita surveillance Power Point, MP4

Dohľad na špecifickými druhmi ochorení Dohľad nad ochoreniami spojených s potravinami Power Point, MP4 CIFOR (CIFOR) video
WHO Guidelines
Vyšetrovanie prepuknutia epidémie ochorení súvisiacich s potravinami
Power Point, MP4 salmonelóza
E Coli
Zoonózy
Power Point, MP4 brucelóza, besnota, toxoplazmóza
Vektormi prenášané ochorenia
Power Point, MP4 Power Point kliešťová encefalitída
malária
Očkovaním preventabilné ochorenia Power PointMP4 osýpky, polio, parotitis
Sezónna a pandemická chrípka Power Point, MP4 Chrípka
Tuberkulóza Power Point, MP4 Tbc
Pohlavne prenosné ochorenia Power Point, MP4 kvapavka, syfilis
Ochorenia spojené s výkonom zdravotníckych služieb Power Point, MP4 prenos ihlou, prenos katétrom

Epidemiologické spravodajstvo Power Point, MP4 MEDISIS

Kvalita surveillance Power Point, MP4 WHO a ECDC

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.