English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Tvorba odbornej publikácie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod
P1: Úvodná prednáška
Kritické myslenie a čítanie
Zdroje informácií
PPT, PPT a audio, MP4
PPT, PPT a audio, MP4
PPT
prezenčne
C: ako kriticky čítať - MOODLE

dist
Zručnosti
P2: Opatrne s počítačom (písať, hľadať, zdielať)

prezenčne
C: Kritický pohľad na diplomovku

dist
P3: základy práce s referenciami (citáciami)


C: Mendeley


Esej
P4: Ako písať esej

prezenčne
C:- napísanie eseje

dist
P5: Kritické zhodnotenie napísaných esejí
prezenčne
C: Vzájomné hodnotenie esejí

dist
Diplomové
práce
P6: Ako písať diplomovku
PDF dist
C: Kritické zhodnotenie BA diplomovej práce

dist
P7+C: Diskusia k diplomovým prácam

prezenčne
Projekty P8: Ako písať projekt - úvod

prezenčne
C: Úvod a ciele projektu diplomovej práce

dist
P9: Metodika a výsledky

prezenčne
C: Príprava štruktúry diplomovky

dist
P10: opakovanie

prezenčne
C: Vyhodnotenie semestra

prezenčne

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.