English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Tvorba odbornej publikácie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poz
námka

Úvod P1: Úvodná prednáška
C1: Základy práce s referenciami (citáciami) Mendeley
PPT, MP4 prezenčne
Kritické myslenie a čítanie
P2: Kritické myslenie a čítanie
PPT, MP4

C2: ako kriticky čítať - MOODLE


P3: Od formulácie otázky k hypotéze
PPT, MP4
P3: Zdroje informácií PPT, MP4
C3: vyhľadanie bibliografických zdrojov MOODLE


Zručnosti
P4: Opatrne s počítačom (písať, hľadať, zdielať)
MP4
C4: Úprava a formátovanie diplomovky MOODLE


Esej
P4: Ako písať esej
PPT, MP4
C:- napísanie eseje


P5: Kritické hodnotenie odborného textu
PPT, MP4
C: Hodnotenie odborného článku - esej


Odborné stretnutie
P6: Ako napísať správu zo stretnutia
PDF, MP4
C: Návrh pozvánky, brožúry a záznam zo stretnutia k téme Vašej diplomovej práce


Projekty P7: Prezentácia pred publikom
PPT, MP4
C: Prezentácia úvodu, súčasného stavu a cieľov z pripravovanej diplomovej práce


P8: Ako písať projekt - úvod PPT, MP4
C: Návrh projektu v diplomovej práci


P9: Ako písať projekt II
PPT, MP4
C: Návrh projektu pokračovanie


Záver
P10: Ako písať projekt III, zhodnotenie semestra PPT, MP4

C: Celý projekt, Kritické zhodnotenie predmetuNa označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.