English
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Tvorba odbornej publikácie

Téma

Názov prednášky

Formát

Poz
námka

Úvod P1: Úvodná prednáška
C1: Základy práce s referenciami (citáciami) Mendeley
PPT, MP4 prezenčne
Kritické myslenie a čítanie
P2: Kritické myslenie a čítanie
PPT, MP4
dist
C2: ako kriticky čítať - MOODLE

dist
P3: Zdroje informácií PPT, MP4 dist
C3: vyhľadanie bibliografických zdrojov MOODLE

dist.
Zručnosti
P4: Opatrne s počítačom (písať, hľadať, zdielať)
MP4 dist
C4: Úprava a formátovanie diplomovky MOODLE

dist
Esej
P4: Ako písať esej
PPT, MP4 dist
C:- napísanie eseje

dist
P5: Kritické hodnotenie odborného textu
PPT, MP4 dist
C: Hodnotenie odborného článku - esej

dist
Diplomové
práce
P6: Ako napísať správu zo stretnutia
PDF dist
C: Kritické zhodnotenie BA diplomovej práce

dist
P7+C: Diskusia k diplomovým prácam

dist
Projekty P8: Ako písať projekt - úvod

dist
C: Úvod a ciele projektu diplomovej práce

dist
P9: Metodika a výsledky

dist
C: Príprava štruktúry diplomovky

dist
P10: opakovanie

dist
C: Vyhodnotenie semestra

dist

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.