SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Dozor nad ochoreniami pre zdravie verejnosti

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Úvod do dozoru nad ochoreniami pre zdravie verejnosti
PPT, MP4
Z histórie: John Snow
PPT PDF
Relevantné právne predpisy z Benedikovičová, A, Rusnák, M: Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve. 2014, 80 pp.
PDF viď učebné texty
Systémy surveillance
Hlásenie ochorení PPTMP4, PPT

Notification of infectious diseases 1882
PDF ENG
MediSys  -  Epidemiologické spravodajstvo EU
PPT, PPSX

Spôsoby výkonu surveillance Nové PPT,MP4PPT
Systémy skorého varovania a reakcie pre BA študentov
PPTMP4, PPT
EWRS - Early Warning and Response Systems
PPT, MP4

Zoznam a definície povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev  choroboplodných mikroorganizmov v SR  a v EUNové

Informačné systémy, databázy: EPIS, TESSY
PPT V príprave
Výkon surveillance v praxi
Manažment epidémií I: čo je epidémia, identifikácia epidémie
PPTMP4, PPT

Manažment epidémií II: popis epidémie
PPTMP4, PPT
Manažment epidémií III: Analýza epidémie, epidemická krivka, inkubačná doba
PPT, MP4, PPT
Manažment epidémií IV: Opatrenia pri riešení prepuknutia
PPTMP4, PPT
Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR I PPTMP4, PPT
Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR II PPTMP4, PPT
Kvalita surveillance
PPT V príprave
SOP všeobecne
PPT Matúš Slezák
SOP cholera
PPT Denisa Solníková


 
Očkovanie
Úvod do vakcinológie
PPT Lucia Blažinská
Očkovanie proti chrípke PPT Michaela Pialová
IHR
MZP
IHR Medzinárodné zdravotné predpisy PPT, MP4 ENG
IHR - Definícia PHEIC
PPT ENG
IHR - Overenie správnosti rozhodnutia o PHEIC
PPT ENG
SZO
Základy laboratórnej diagnostiky

WHO
Laboratory issues for epidemiologists
Training program - version 2007


Komunikácia - Communication
PPT
ENG
Výber vzoriek - Sampling PPT ENG
Prevoz - Transport PPT ENG
Metódy - Methods
PPT ENG
Typy - Typing
PPT ENG
Rezistencia na Antibiotiká - Antimicrobial resistance
PPT ENG
Lab and surveillance
PPT ENG
Quality control
PPT ENG
Interpretation of results PPT ENG
Prípady
Opatrenia proti vektormi prenášanými ochoreniami - pesticídy
MP4 ENG
Čierny démon takmer zničil Slovensko - mor
PPT SK
Nákaza jedlom na pracovisku
PPT SK
História obrny
Polio
ENG
Vaccine switched in 'milestone' towards ending polio
PPT ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.