SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Dozor nad ochoreniami pre zdravie verejnosti

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Úvod do dozoru nad ochoreniami pre zdravie verejnosti
PPTPDF,
MP4

Z histórie: John Snow
PPT PDF
Relevantné právne predpisy z Benedikovičová, A, Rusnák, M: Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve. 2014, 80 pp.
PDF viď učebné texty
Systémy surveillance
Hlásenie ochorení PPTPDF
WMV, MP4, PPT

Notification of infectious diseases 1882
PDF ENG
MediSys  -  Epidemiologické spravodajstvo EU
PPT, PPSX

Spôsoby výkonu surveillance Nové PPT,MP4PPT
Systémy skorého varovania a reakcie pre BA študentov
PPTPDF
WMV, MP4, PPT

EWRS - Early Warning and Response Systems
PPTPDF
WMV, MP4

Zoznam a definície povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev  choroboplodných mikroorganizmov v SR  a v EUNové

Informačné systémy, databázy: EPIS, TESSY
PPTPDF V príprave
Výkon surveillance v praxi
Manažment epidémií I: čo je epidémia, identifikácia epidémie
PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Manažment epidémií II: popis epidémie
PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Manažment epidémií III: Analýza epidémie, epidemická krivka, inkubačná doba
PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Manažment epidémií IV: Záver
PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR I PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR II PPTPDF,
WMV, MP4, PPT

Kvalita surveillance
PPTPDF V príprave
SOP všeobecne
PPT Matúš Slezák
SOP cholera
PPT Denisa Solníková


 
Očkovanie
Úvod do vakcinológie
PPTPDF Lucia Blažinská
Očkovanie proti chrípke PPT Michaela Pialová
IHR
MZP
IHR Medzinárodné zdravotné predpisy PPTPDF ENG
IHR - Definícia PHEIC
PPTPDF ENG
IHR - Overenie správnosti rozhodnutia o PHEIC
PPT,PDF ENG
SZO
Základy laboratórnej diagnostiky

WHO
Laboratory issues for epidemiologists
Training program - version 2007


Komunikácia - Communication
PPT
ENG
Výber vzoriek - Sampling PPT ENG
Prevoz - Transport PPT ENG
Metódy - Methods
PPT ENG
Typy - Typing
PPT ENG
Rezistencia na Antibiotiká - Antimicrobial resistance
PPT ENG
Lab and surveillance
PPT ENG
Quality control
PPT ENG
Interpretation of results PPT ENG

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.