SlovakEnglish
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave

Dozor nad ochoreniami pre zdravie verejnosti

Téma

Názov prednášky

Formát

Poznámka

Úvod Úvod do dozoru nad ochoreniami pre zdravie verejnosti
PPT, MP4 1.prednáška
Z histórie: John Snow
PPT PDF seminár
Relevantné právne predpisy z Benedikovičová, A, Rusnák, M: Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve. 2014, 80 pp.
PDF viď učebné texty
seminár
Systém surveillance
Hlásenie prenosných ochorení: cieľ, spôsoby, definície prípadovNové PPTPPTX s audio doprovodom
3. prednáška
Údaje zo surveillance: spracovanie, analýza, interpretácia a spravodajstvoNové PPTX, PPTX s audio doprovodom 4. prednáška
Notification of infectious diseases 1882
PDF ENG
MediSys  -  Epidemiologické spravodajstvo EU
PPT, PPSX

Spôsoby výkonu surveillance  PPT,MP4PPT 2. prednáška
Systémy skorého varovania a reakcie pre BA študentov
PPTMP4, PPT
EWRS - Early Warning and Response Systems
PPT, MP4

Zoznam a definície povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev  choroboplodných mikroorganizmov v SR  a v EU

Informačné systémy, databázy: EPIS, TESSY
PPT V príprave
Výkon surveillance v praxi
Manažment epidémií I: čo je epidémia, identifikácia epidémie
PPTMP4, PPT

Manažment epidémií II: popis epidémie
PPTMP4, PPT
Manažment epidémií III: Analýza epidémie, epidemická krivka, inkubačná doba
PPT, MP4, PPT
Manažment epidémií IV: Opatrenia pri riešení prepuknutia
PPTMP4, PPT
Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR I PPT, PPT Prvá časť
Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR II PPT, PPT Druhá časť
Kvalita surveillance
PPT V príprave
SOP všeobecne
PPT Matúš Slezák
SOP cholera
PPT Denisa SolníkováOčkovanie
Úvod do vakcinológie
PPT Lucia Blažinská
Očkovanie proti chrípke PPT Michaela Pialová
IHR
MZP
IHR Medzinárodné zdravotné predpisy PPT Slovensky
IHR International Health Regulations
PPT, MP4 ENG
IHR - Definícia PHEIC PPT Slovensky
IHR - Definítion of PHEIC
PPT ENG
IHR - Overenie správnosti rozhodnutia o PHEIC PPT Slovensky
IHR - Decision concerning PHEIC
PPT ENG
SZO
Základy laboratórnej diagnostiky

WHO
Laboratory issues for epidemiologists
Training program - version 2007


Komunikácia - Communication
PPT
ENG
Výber vzoriek - Sampling PPT ENG
Prevoz - Transport PPT ENG
Metódy - Methods
PPT ENG
Typy - Typing
PPT ENG
Rezistencia na Antibiotiká - Antimicrobial resistance
PPT ENG
Lab and surveillance
PPT ENG
Quality control
PPT ENG
Interpretation of results PPT ENG
Prípady
Opatrenia proti vektormi prenášanými ochoreniami - pesticídy
MP4 ENG
Diphtheria - Záškrt Nové PPT SKČierny démon takmer zničil Slovensko - mor
PPT SK
Nákaza jedlom na pracovisku
PPT SK
História obrny
Polio
ENG
Vaccine switched in 'milestone' towards ending polio
PPT ENG

Traumatické poškodenia mozgu
PPT SK

Na označenie formátu používam zaužívané ikony, ktorých prehľad nájdete tu.